Ticari İşletme Devri

T.C.
YARGITAY
21. Hukuk Dairesi

E:2006/12344
K:2007/6279
T:10.04.2007

3. Kişinin İstihkak İddiası
Ticari İşletme Devri

Özet
Borçlu, ticari işletmesini devrettiğini ticaret siciline bildirip ilan etmeli ve mal beyanında bulunmalıdır. Ticari işletmenin devri, alacaklıların haklarını etkilemeyeceği gibi, devralan 3. kişi de işletmenin borçlarından dolayı sorumludur.

2004 s. Yasa m. 44
818 s. Yasa m. 179

Mahalli mahkemece verilen kararın temyizen tetkiki davacı (alacaklı) vekili tarafından istenmiş, mahkemece, ilamında belirtildiği şekilde isteğin reddine karar verilmiştir. Temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşıldıktan ve tetkik hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
Uyuşmazlık, İİK 99 ve devamı maddelerine dayalı alacaklı tarafından açılan 3. kişinin istihkak iddiasının reddi istemine ilişkindir.
Haciz uygulanan işyerinin tapu ve vergi kaydı, davalı 3. kişi adınadır. Hacizde hazır bulunan davalı şirket yetkilisi Ahmet, borçlunun kuzeni olduğunu ve muhtelif faturalar karşılığında borçludan mal satın aldıklarını bildirmiştir.
Borç, 29.01.2004-18.06.2004 tarihleri arasında alacaklı yanca borçluya satılan mal bedelleri için düzenlenen fatura ve çeklerden kaynaklanmaktadır. Borcun doğumundan sonra borçlunun borca batık halini akrabalık dolayısıyla bilebilecek durumda bulunan davalı 3. kişi şirket temsilcileri tarafından şirket adına borçlunun mal varlığının büyük bir kısmının devralınması İİK’nın 44. maddesi anlamında ticari işletme devridir. Nitekim, güçlü delil niteliğinde bulunan ve Dairemizin 22.12.2005 gün ve 2005/7637 Esas, 2005/13721 Karar sayılı ilamı ile onanan karar düzeltme aşamasından da geçerek kesinleşen
Ankara Ondördüncü İcra Mahkemesi’nin 2004/848 Esas ve 2005/318 Karar sayılı 23.05.2005 günlü kararı ile bir başka takip alacaklısı Rıdvan’ın davalılar hakkında açtığı dava kabul edilerek 3. kişinin istihkak iddiası kaldırılmıştır.
Borçlu ile davalı 3. kişi arasındaki ilişki ticari işletme devri niteliği taşıdığından, İİK’nın 44 ve BK’nın 179. maddelerinin uygulanması gerektiği açıkça ortadadır.
Anılan maddede öngörülen koşulların yerine getirildiği iddia ve ispat edilmemiştir. Gerçekten borçlunun devri kayıtlı olduğu ticaret siciline bildirerek ilan ettiği ve mal beyanı verdiğine ilişkin dosyada hiçbir kanıt yoktur. Bu durumda, devir alacaklıların haklarını etkilemeyeceği gibi, devralan davalı da BK’nın 179. maddesi gereği işletmenin borçlarından sorumlu bulunduğundan, mahkemece davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırıdır.
O halde, davacı alacaklının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve karar bozulmalıdır.
Sonuç: Kararın yukarıda açıklanan nedenlerle (BOZULMASINA), temyiz harcının temyiz edene iadesine, 10.04.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Kaynak:YKD NİSAN 2009

Bir cevap yazın