Ticari Davalar

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

E:2004/1953
K:2004/11442
T:23.11.2004

6762 s. Yasa m. 321,542

Taraflar arasında görülen davada Adana Asliye 4.Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31.12.2003 tarih ve 2003/324-2003/1211 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Deyiş Cesur tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacı vekili, müvekkili limited şirketin geçmişte ortaklarından olan davalının şirkette bulunan 19 payını Mustafa E’ye devrederek şirket ile olan bağını sona erdirdiğini, buna rağmen şirket adına basılmış 25 adet çeki bankadan alarak bir kısmını kullandığını, karşılığında şirkete mal girişinin olmadığını, davalının ekonomik çıkar sağladığını ve sebepsiz zenginleştiğini, müvekkil şirket tarafından ödenen 14 adet çek bedeli olan 15.915.000.000.-TL.nın dava tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı vekili, uyuşmazlığın ticari olduğunu, bu nedenle davanın Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılması gerektiğini, müvekkilinin davacı şirketin talebi ve bilgisi dahilinde bankaya müracaat ettiğini ve şirketin belirlediği kişilere ve şirketlere çek verdiğini, kendi mal alışverişi için kullanmadığını, çek alacaklılarının hesapları üzerinde bilirkişi incelemesi yapılmasını, muvekkilinin mal varlığında artış olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davalının şirketteki hissesini devrettikten sonra çekleri keşide ettiği, isticvap davetiyesine rağmen gelmediği bilirkişı raporuna gore 14 adet cek karsılığının 15.915.000.000.-TL oldugu gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dava, şirketten ayrılan ve şirketi temsil ve ilzama yetkili olmayan ortak tarafından imzalanan çeklerin şirket tarafından ödenmesi nedeniyle çek bedellerinin tahsili istemine ilişkindir. Limited şirketlerde müdürlerin yetkisi, TTK.nun 542 nci maddesi yollaması ile aynı Kanun’un 321 nci maddesi ile belirlenmiştir. Buna göre, “temsile selahiyetli olanlar şirketin maksat ve mevzuuna dahil her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak ve şirket adını kullanmak hakkını haiz oldukları” öngörülmüştur. Davalının, çeklerin imzalandığı tarihlerde şirket ortaklığından ayrıldığı hususu taraflar arasında çekişmeli değildir. Davalı, cek bedellerini şirketin bilgisi dahilinde imzaladığını ve sirketin malvarlığına girdiğini iddia ettigıne gore, mahkemece temsilci olmayan bir kişinin vekaletsiz tasarrufta bulunarak şirketi borçlandırmış olup olmadığının ve şirketin bu kişi tarafından yapılan işlemi benimseyip benimsemediğinin, daha açık bir deyişle, yapılan işleme onay verip vermediğinin araştırılması için şirket kayıt ve defterleri üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılarak şirketin bu işlemden yararlanıp yararlanmadığı ve çek bedelleriyle alınan malzemelerin şirket malvarlığına dahil edilip edilmediğinin belirlenmesi ve sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, kararın davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 23.11.2004 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın