Ticaret Şirketlerinin Feshi

T.C.
YARGITAY
11. Hukuk Dairesi

E:2004/7310
K:2005/3782
T:18.04.2005

6762 s. Yasa m. 522

Taraflar arasında görülen davada Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 10.03.2004 tarih ve 2002/313-2004/49 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ata Durak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:
KARAR : Davacılar vekili, üç ortaklı bir şirket olan davalı Petso-Ege Ltd. Şti. ortakları arasındaki güven ilişkisinin zedelendiğini, şirketi on yıl süreyle müdür sıfatıyla ve münferiden temsile yetkili dava dışı ortak Deniz Çağlar’ın yetkisini kötüniyetle kullandığını, şirkette calışan müvekkillerine ait Bağ-Kur primlerini odemeyip mali konularda müvekkillerine bilgi vermediğini, ortaklar arasında bu güne kadar kar dağıtımı yapılmadığını, şirket aleyhine icra takiplerine girişildiğini ileri surerek, davalı şirketin feshine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, asıl suistimalde bulunanın davacılar oldugunu savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davalı şirketın davacılar ve dava dısı Deniz Çağlar’dan oluşan üç ortaklı bir şirket olduğu, şirket müdürünün munferiden temsil yetkisi bulunan Deniz olmasına rağmen davacıların da fiilen yönetime katıldıkları, şirket faturalarını tanzim edip bedellerini aldıkları ve şirket hesabına kaydetmedikleri, Deniz’in yetkisiz ortakların bu durumunu ticari ilişkin icinde firmalara bildirilmesinin hukuki sorumluluğunun ve yetkisinin bir gereği olduğu, şahsi menfaatleri uğruda herhangi bir suistimalinin bulunmadığı, şirket işlerine katılıp sirket hesabında adlarına ozel olarak kasa hesabı bulunan davacı ortaklara bilgi verilmediği ve kar dağıtımı yapılmadıgı iddıalarının hayatın doğan akışına uygun düşmediği gerekçesiyle reddine karar verilmiştir.
Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.
Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.
SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacılar vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.10 YTL. temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 18.04.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın