Ticaret Şirketlerinde Temsil

T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi

E:2004/12344
K:2005/2158
T:03.03.2005

DAVADAN FERAGAT
ŞİRKETİN TEMSİLİ

İbraname ve protokol başlıklı belgeyi şirketi tek başına temsile yetkili olan kişi imzalamıştır. Ana sözleşmeye göre şirket adına taahhütte bulunma yetkisi ise yönetim kurulundadır. Davadan şirket adına feragat, şirket adına taahhüt anlamına geldiğinden ancak yönetim kurulu kararı ile mümkündür.

6762 s. TTK. m. 317

Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün
süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
Davacı vekili, taraflar arasındaki ticari ilişki nedeniyle müvekkilinin 163.714.389.596.-TL alacağı bulunduğunu, alacağın tahsili amacıyla başlatılan iflas yoluyla takibe itiraz edilerek durdurulduğunu, itirazın haksız olduğunu ileri surerek davalı şirketin iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili cevabında, takip konusu alacağın varlığı ve miktarının yargılamayı gerektirdiğini, takip konusu alacağın ödendiğini belirterek davanın reddini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre davalının depo emrinde gosterilen meblağı depo etmediği anlaşma ve ibraname baslıklı belgenin davadan feragati icerdigi, idare meclisı karar almadan tek başına bir imza iie feragatin geçerli kabul edilemeyeceği gerekcesiyle davalı şirketin iflasına karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.
Davacı T A.Ş.nin ana sözleşmesinin 12. maddesinde şirketi yetki
li kılınan kişi veya kişilerin temsil edebilecegi belirtilmiştir. İbraname ve pro
tokol başlıklı belgeyi şirketi tek başına temsil yetkisi bulunan Müjdat imza et
miştir. Ancak ana sozleşmenin 12. maddesinde sırket adına taahhutte bu
lunmak yetkisinin yönetim kurulunda olduğu hükme bağlanmıştır. Davadan
şirket adına feragat etmek şirket adına taahhütte bulunmak anlamına geldi
ğinden feragat ancak yönetim kurulu kararı ile mümkün olabilir. Mahkeme
ce bu yön gözetilerek koşulları mevcut olan iflas davasının kabulünde bir
isabetsizlik bulunmamaktadır.
Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün (ONANMASINA),
onama harcının temyiz edenden alınmasına, 3.3.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın