Ticaret Şirketinin Merkezinin Bulunduğu Yer Yetki

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

E:2005/327
K:2005/4022
T:01.03.2005

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Borçlular aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde örnek 163 ödeme emrinin itiraz eden borçlu şirkete ilanen tebliğ edildiği görülmektedir.
Daha sonra yapılan tüm işlemlere ilişkin tebligatlarında aynı şekilde ilanı yolu ile yapıldığı anlaşılmaktadır.
Tüzel kişilere tebligatın ne şekilde yapılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 12 ve 13. maddeleri ve Tebligat Tüzüğünün 17 ve 18. maddelerinde açıkça gösterilmiş bulunmaktadır. Borçlu Simel Metal Tekstil İnşaat Gıda Orman Ürünleri Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti’nin faaliyet merkezi ( ticari merkezi ) İstanbul Kağıthane Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi Sanayi Sokak No:22 Kat:2 olup, ödeme emrinin bu adrese gönderilmesi gerekirken; Merkez Sanayi Mahallesi Sultan Selim Caddesi Tan Sokak No:22 Kat:2 4. Levent/İstanbul adresine gonderildiği anlaşılmaktadır. Ödeme emrinin bila tebliğ donmesi üzerine, ilanen tebligat yoluna gidilmiştir. İcra Müdürlüğünce borçlu şirketin ticari merkezinin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden tespit edilmeden ilanen tebligat yolunun seçilmesi, yukarıda açıklanan yasanın 3. maddesine aykırı bulunmaktadır.
Borçlu şirket vekili icra mahkemesine başvuru dilekcesinde; bu işlemlere Karadeniz Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2000/37 esas sayılı dosyasındaki 06.04.2005 tarihli durusmasında muttali olduklarını ileri surerek, icra dosyasında yapılan teblig ışlemlerinin usulsüz olduğunu iddia ederek takipte istenen faize itiraz ettiğini ayrıca ihalenin feshiyle ilgili olarak da kıymet takdirinin gerçeği yansıtmadığını ve satış ilanının kendilerine tebliğ edilmediğini ileri sürerek ihalenin feshini de talep etmiş bulunmaktadır.
Mahkemece yapılan incelemede, icra müdürlüğünce yürütülen işlemlerin usulüne uygun olduğunu, satışın iptali için Karadeniz Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan dava nedeniyle dava dilekçesinin 16.02.2000 tarihinde borçlu tarafa tebliğ edildiğini bu nedenlerle istemin de ayrıca süresinde olmadıgından bahisle borçlunun tum taleplerinin reddine karar verilmiştir.
Borçlular aleyhinde icra takibi 21.09.2000 tarihinde başlatılmış, borclu şirkete ait taşınmazlar ise 02.06.2003 tarihinde ihaleyle satılmıstır. Mahkemenin Karadenız Ereğli 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2000/37 esas no’lu dosyasında satışın iptali için açılan davada dava dilekçesinin 16.02.2000 tarihinde borçluya tebliğ edildiği kabul edilip davanın süresinde açılmadığı yönündeki görüşü yukarıda açıklandığı üzere takibin başlatılma tarihi ve taşınmazların satışının yapıldığı tarihler nazara alındığında isabetli bulunmamaktadır. O halde, mahkemece yapılacak iş borçlu şirketin tüm takiple ilgili işlemleri 06.04.2004 tarihinde öğrenilip öğrenilmediği araştırılarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 01.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın