Etiket arşivi: şirket avukatı ankara

Tanınmış ve Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markalar

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2005/11-476 K:2005/483 T:21.09.2005 MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ TALEBİ TANINMIŞ MARKA KÖTÜNİYET FARKLI MAL VE HİZMETLER BAKIMINDAN TANINMIŞ MARKA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE TANINMIŞ VEYA TOPLUMDA TANINMIŞLIK DÜZEYİNE ULAŞMIŞ MARKALAR 556 s. Khk. m. 7,8,42 DAVA : Taraflar arasındaki "markanın hükümsüzlüğü" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne Read more [...]

Ticari İş

T.C. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi E:2005/2845 K:2005/3950 T:13.12.2005 1086 s. Yasa m. 83 2004 s. Yasa m. 67 3095 s. Yasa m. 2 818 s. Yasa m. 55 Davacı taraf, davalı şirketin köprü yapımı sırasında harcadığı elektrik bedelinden kaynaklanan alacaklarının tahsili için Devrek İcra Müdürlüğü'nün 2001/658 sayılı dosyası ile icra takibi yaptıklarını, davalının haksız ve kötü niyetli olarak takibe itiraz etmesi üzerine davalı borçlu hakkında başlatılan Read more [...]

Ticari Faiz

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2005/4232 K:2005/12806 T:20.12.2005 2004 s. Yasa m. 67 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Dava, satıştan kaynaklanan alacağın tahsili için girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali ve icra Read more [...]

Ticari Defterlerin Delil Olarak Kullanılması

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi E:2005/990 K:2006/1241 T:06.03.2006 6762 s. Yasa m. 79,80,83 Hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kâğıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Dava, eser sözleşmesinden doğan alacağın tahsili için yapılan icra takibine itiraz edilmesi üzerine itirazın iptali ve takibin devamı için acılmış olup, mahkemece davanın Read more [...]

Sözleşmenin Yeni Şartlara Uyarlanması

T.C. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi E:2006/4025 K:2006/8017 T:06.07.2006 Sözleşmenin Yeni Şartlara Uyarlanması Dürüstlük Kuralı Özet: Davacı idarenin talep ettiği kullanma bedeline ilişkin yönetmeliğin idare ile davalının sözleşmesinden sonraki bir tarihte yürürlüğe girdiğinden geçmişe uygulanması doğru değil ise de; sözleşmede belirtilen yatak kapasitesi ve kullanılan alan sonradan artırıldığından idare aleyhine ve şirket lehine dengeler bozulduğundan, Read more [...]

Sermaye Şirketlerinin Mal Edinimi

T.C. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi E:2006/11139 K:2006/13720 T:23.11.2006 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN MAL EDİNİMİ 6762 s. Yasa m. 11 Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 21.8.2003 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 6.12.2005 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten Read more [...]

Aralarında Organik Bağ Bulunan Şirketler

T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi E:2006/5614 K:2007/226 T:06.02.2007 ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU ARALARINDA ORGANİK BAĞ BULUNAN ŞİRKETLER Özet Borçlu şirket yetkililerinin cezai sorumluluğunun tespiti bakımından; sanıklara ait olan diğer şirketlere ait kayıtlarda gerekirse incelenmeli ve borçlu şirket ile diğer şirketler arasında hukuki ve fiili bir bağ bulunup bulunmadığı belirlenmelidir. 2004 s. Yasa m. 331,333/a İİK'in 331 ve 333/a maddesine Read more [...]

Ticari İşletme Devri

T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi E:2006/12344 K:2007/6279 T:10.04.2007 3. Kişinin İstihkak İddiası Ticari İşletme Devri Özet Borçlu, ticari işletmesini devrettiğini ticaret siciline bildirip ilan etmeli ve mal beyanında bulunmalıdır. Ticari işletmenin devri, alacaklıların haklarını etkilemeyeceği gibi, devralan 3. kişi de işletmenin borçlarından dolayı sorumludur. 2004 s. Yasa m. 44 818 s. Yasa m. 179 Mahalli mahkemece verilen kararın temyizen tetkiki Read more [...]

Ticari İşletmelerde Tasarrufun İptali Davası

T.C. YARGITAY 17. Hukuk Dairesi E:2007/2474 K:2007/2410 T:09.07.2007 MARKA TASARRUFUN İPTALİ DAVASI TİCARİ İŞLETME DEFTERİ Özet MARKANIN DEVRİ, TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ NİTELİĞİNDEDİR. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ HALİNDE, DEVRALAN KİŞİNİN BORÇLUNUN ALACAKLILARINI ZARARA SOKMAK KASTINI BİLDİĞİ VE BORÇLUNUN DA BU HALLERDE ZARAR VERMEK KASTIYLA HAREKET ETTİĞİ KABUL EDİLİR. 2004 s. Yasa m. 277,280/1,280/3 Taraflar arasındaki tasarrufun iptali Read more [...]

Markanın Ayırt Edicilik Özelliği

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2007/11-965 K:2007/961 T:12.12.2007 AYIRT EDİCİLİK İLTİBAS MARKA TECAÜZÜN ÖNLENMESİ Özet MARKAYI TESCİL ETTİRENİN VEYA MARKAYI TESCİLSİZ KULLANANIN TACİR OLMASI ZORUNLU DEĞİLDİR. MARKA HANGİ MAL VE HİZMET İÇİN TESCİL EDİLMİŞ VEYA TESCİLSİZ OLARAK KULLANILMIŞSA, O MAL VE HİZMET İÇİN HUKUKİ KORUMA SAĞLAR. MARKANIN İZİNSİZ KULLANIMI TESCİLSİZ MARKA YÖNÜNDEN HAKSIZ REKABET, TESCİLLİ MARKA YÖNÜNDEN İSE, Read more [...]