Etiket arşivi: ankara şirket avukatı

Ticari İş

T.C. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi E:2005/2845 K:2005/3950 T:13.12.2005 1086 s. Yasa m. 83 2004 s. Yasa m. 67 3095 s. Yasa m. 2 818 s. Yasa m. 55 Davacı taraf, davalı şirketin köprü yapımı sırasında harcadığı elektrik bedelinden kaynaklanan alacaklarının tahsili için Devrek İcra Müdürlüğü'nün 2001/658 sayılı dosyası ile icra takibi yaptıklarını, davalının haksız ve kötü niyetli olarak takibe itiraz etmesi üzerine davalı borçlu hakkında başlatılan Read more [...]

Aralarında Organik Bağ Bulunan Şirketler

T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi E:2006/5614 K:2007/226 T:06.02.2007 ŞİRKET YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUĞU ARALARINDA ORGANİK BAĞ BULUNAN ŞİRKETLER Özet Borçlu şirket yetkililerinin cezai sorumluluğunun tespiti bakımından; sanıklara ait olan diğer şirketlere ait kayıtlarda gerekirse incelenmeli ve borçlu şirket ile diğer şirketler arasında hukuki ve fiili bir bağ bulunup bulunmadığı belirlenmelidir. 2004 s. Yasa m. 331,333/a İİK'in 331 ve 333/a maddesine Read more [...]

Ticari İşletme Devri

T.C. YARGITAY 21. Hukuk Dairesi E:2006/12344 K:2007/6279 T:10.04.2007 3. Kişinin İstihkak İddiası Ticari İşletme Devri Özet Borçlu, ticari işletmesini devrettiğini ticaret siciline bildirip ilan etmeli ve mal beyanında bulunmalıdır. Ticari işletmenin devri, alacaklıların haklarını etkilemeyeceği gibi, devralan 3. kişi de işletmenin borçlarından dolayı sorumludur. 2004 s. Yasa m. 44 818 s. Yasa m. 179 Mahalli mahkemece verilen kararın temyizen tetkiki Read more [...]

Ticari İşletmelerde Tasarrufun İptali Davası

T.C. YARGITAY 17. Hukuk Dairesi E:2007/2474 K:2007/2410 T:09.07.2007 MARKA TASARRUFUN İPTALİ DAVASI TİCARİ İŞLETME DEFTERİ Özet MARKANIN DEVRİ, TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ NİTELİĞİNDEDİR. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ HALİNDE, DEVRALAN KİŞİNİN BORÇLUNUN ALACAKLILARINI ZARARA SOKMAK KASTINI BİLDİĞİ VE BORÇLUNUN DA BU HALLERDE ZARAR VERMEK KASTIYLA HAREKET ETTİĞİ KABUL EDİLİR. 2004 s. Yasa m. 277,280/1,280/3 Taraflar arasındaki tasarrufun iptali Read more [...]

Markanın Ayırt Edicilik Özelliği

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2007/11-965 K:2007/961 T:12.12.2007 AYIRT EDİCİLİK İLTİBAS MARKA TECAÜZÜN ÖNLENMESİ Özet MARKAYI TESCİL ETTİRENİN VEYA MARKAYI TESCİLSİZ KULLANANIN TACİR OLMASI ZORUNLU DEĞİLDİR. MARKA HANGİ MAL VE HİZMET İÇİN TESCİL EDİLMİŞ VEYA TESCİLSİZ OLARAK KULLANILMIŞSA, O MAL VE HİZMET İÇİN HUKUKİ KORUMA SAĞLAR. MARKANIN İZİNSİZ KULLANIMI TESCİLSİZ MARKA YÖNÜNDEN HAKSIZ REKABET, TESCİLLİ MARKA YÖNÜNDEN İSE, Read more [...]

Ticari İşletme Yöneticisinin Kasten Alacaklıyı Zarara Uğratması

T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi E:2008/5180 K:2008/4928 T:07.07.2008 Ticari İşletme Yöneticisinin Kasten Alacaklıyı Zarara Uğratması Uzlaşma Şikayet Özet İİK'nın 333/a maddesinde belirlenen suç bakımından aynı Yasa'nın 354. maddesi amir hükmü uyarınca uzlaşmayı kendi bünyesinde barındırdığından İcra Mahkemesi tarafından uzlaşma konusunda bir işlem yapılmasına gerek yoktur. Ayrıca bu suçun oluşabilmesi için ticari işletme yöneticisinin şirketin Read more [...]

Ticaret Hukuku

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/14192 K:2008/17485 T:16.10.2008 TİCARET HUKUKU TİCARİ MÜMESSİL TİCARİ MÜMESSİLİN MAHKEMEDE TEMSİL YETKİSİ Özet Yasanın benimsediği düzenlemede, ticari mümessilin vekâlet vereni mahkeme veya icra dairesinde temsil edemeyeceğini öngören bir hüküm yoktur. Bu nedenle ticari mümessilin icra mahkemesine yaptığı itiraz geçerlidir. 818 s. Yasa m. 449,450 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti Read more [...]

Şirket Genel Müdürünün İşçilik Sıfatı Ticari Dava

T.C. YARGITAY 9. Hukuk Dairesi E:2008/35169 K:2010/28779 T:12.10.2010 ŞİRKET GENEL MÜDÜRÜRÜNÜN İŞÇİLİK SIFATI TİCARİ DAVA İŞ DAVASI Özet Şirket genel müdürünün aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olması halinde, organ statüsünün olup olmadığına bakılmalıdır. Organ sıfatını kazanmaksızın yönetim kurulu üyesi olan genel müdürün işçilik sıfatının devam ettiği kabul edilmelidir. Buna karşın şirketi temsil ve ilzama yetkili organ sıfatı Read more [...]

A.Ş. Borcu Nedeniyle Ortağa Başvuru

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/17-399 K:2010/498 T:13.10.2010 A.Ş BORCU NEDENİYLE ORTAĞA BAŞVURU TASARRUFUN İPTALİ 2004 s. Yasa m. 277 vd Taraflar arasındaki “tasarrufun iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Karaman 1.Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair verilen 12.06.2008 gün ve 2006/377 E., 2008/163 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili ve davalılar Mehmet Emin ve Yunus Özdoğru vekili tarafından istenilmesi üzerine, Read more [...]

Ticaret Şirketleri, Tacir

T.C. YARGITAY 16. Hukuk Dairesi E:2009/9310 K:2010/1776 T:08.03.2010 Ticaret Şirketleri Tacir Ticareti Terk Suçu Özet Ticaret şirketleri için ticareti terk değil, ortaklık ilişkisinin sona ermesi söz konusudur. Tasfiye sürecini tamamlayarak tüzel kişiliklerini sona erdiren ticaret şirketlerinin mal beyanında bulunma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle, ticaret şirketlerinin müdür veya yetkililerinin ticareti terk suçunu işlemeleri mümkün değildir. 6762 Read more [...]