Şirketin Tüzel Kişiliği

T.C.
YARGITAY
13. Hukuk Dairesi

E:2004/14634
K:2005/3211
T:03.03.2005

2004 s. Yasa m. 67
4077 s. Yasa m. 3
6762 s. Yasa m. 21

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davacı, davalının kredi kullanmak suretiyle otomobil satın aldığını borcunu sözleşme hükümlerine uygun olarak ödemediğini yaptığı icra takibine itiraz edildigini ileri sürerek itirazın iptaline %40 tazminata karar verilmesi istemiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı ve davalı tarafından temyiz edilmistir.
1- 4077 sayılı kanunun 3. maddesinin e ) bendine gore tuketici bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edınen, kullanan veya yararlanan gercek yada tüzel kişidir. Davalı limited şirket tüzel kisiliğe haiz, tacir olup, 4077 sayılı kanunun kapsamında tüketici de değildir. TTK. 21. maddesi uyarınca tacirin borclarının ticari olması asıldır. Kullanılan kredi ticari kredi olup, 4077 sayılı kanunun kapsamında olmadığından davaya bakmaya Tüketici Mahkemesi görevli degil, genel mahkeme görevlidir. Mahkemece bu yön goz ardı edilerek tuketicı mahkemesi sıfatı ile davaya bakılması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.
2- Bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ : Birinci bent gereğince hükmün davacı yararına BOZULMASINA, ikince bent gereğince diğer itirazların incelenmesine yer olmadığına, peşin harcın istek halinde davalıya iadesine, 03.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın