Şirket Alacak Davası

T.C.
YARGITAY
19. Hukuk Dairesi

E:2010/11526
K:2011/6133
T:04.05.2011

5510 s. Yasa m. 81

Taraflar arasındaki İtirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
– K A R A R –
Davacı vekili, müvekkili şirket ile davalı arasında 31.08.2007 tarihinde imzalanmış GPRS ile endeks okuma sözleşmesi ve 07.09.2007 tarihli ihbarname dağıtımı, enerji kesme – açma – hizmetlerine ilişkin sözleşme gereğince ticari ilişki bulunduğunu, 5510 Sayılı Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ nun 81. maddesinin 1. fıkrasına eklenen (i) bendi hükmüne göre, maliye hazinesinin belli şartları taşıyan iş verenlerin bir kısım sigorta primlerinden iş veren hissesine ait olan kısmının beş puanlık bölümünü desteklediğini, bu destekleme primi geregince müvekkili şirketin hizmet verdiği bölgelerde sigorta prim ödemelerinden bir kısmını ödemediğini, davacı tarafından 25.10.2008 tarihinde yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 4. maddesini gerekçe göstererek, müvekkili şirketin hazineden aldığı destekleme primlerinin iadesini ve bundan sonra da ödenmeyeceğinin bildirildiğini, oysa dayanak tebliğin Geçici 1. maddesine göre bu tebliğin ilan edildiği tarihten önceki işleri kapsamasına rağmen davalı yanca önceki prim desteklerini taksitle keserek yeni tahakkuklarda da aylık olarak kesinti yaptığını, müvekkilinin istihkaklarından haksız yere kesilen 23.708.84 TL’ nin tahsili için davalı hakkında başlatılan icra takibinin itiraz sonucu durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına ve icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, davanın zamanaşımına uğradığını, 25.10.2008 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğin 4. madde hükmü gereği, 506 sayılı kanun uyarınca işveren nam ve hesabına hazinece yapılacak ödemelerde dikkate alınmak suretiyle hazinece karşılanan prim tutarı, idare tarafından yüklenicinin hak edişinden kesileceğinin öngörüldüğünü, kesintinin doğru olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre, davalının zamanaşımı itirazının BK’ nun 125.maddesi hükmü gereğince yerinde olmadığı, taraflar arasındaki sözleşme tarihlerinin 31.08.2007 ve 07.09.2007 olup, Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğin Geçici 1. maddesine göre, bu tebliğin yürürlüğe girdiği 25.10.2008 tarihinden önce ihale edilen işlerde o tarihte yürürlükte olan tebliğ hükümlerinin uygulanacağının öngörüldüğü, davacının ihtirazi kayıt altında icra takip tarihine kadar yapılan kesinti toplamının 11.062.17 TL olarak tespit edildiği, takip öncesi davalının temerrüde düşürülmediği gerekçeleriyle davanın kısmen kabulüne, takibe yönelik itirazın 11.062.17 TL asıl alacak üzerinden iptali ile alacağa takip tarihinden itibaren yasal faiz uygulanmak suretiyle takibin devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine ve icra inkar tazminatına karar verilmiş, hüküm davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 4.5.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın