Ticari Defterler

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/7571 K:2004/10055 T:19.10.2004 2004 s. Yasa m. 67 1086 s. Yasa m. 275 Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 6. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 05.11.2002 tarih ve 1999/977-2002/1141 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ayşe Altun tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine Read more [...]

Ticari Davalar

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/1953 K:2004/11442 T:23.11.2004 6762 s. Yasa m. 321,542 Taraflar arasında görülen davada Adana Asliye 4.Hukuk Mahkemesi'nce verilen 31.12.2003 tarih ve 2003/324-2003/1211 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Deyiş Cesur tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe Read more [...]

Ticari Temerrüt Faizi

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2004/12376 K:2005/1681 T:07.02.2005 818 s. Yasa m. 101/son Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı, harfiyat ve taahhüt işleri ile iştigal etmek üzere davalı Hasan Büyükmertoğlu ile birlikte adi Read more [...]

Şirketlere Ait Web Sitesi

T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi E:2005/366 K:2005/1918 T:28.02.2005 Davacı A... Group Bilgisayar Elkt. San. Tic. Ltd. Şti. vekili Avukat S.Ç. tarafından, davalı O. A. aleyhine 8.7.2001 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 20.10.2004 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik Read more [...]

Ticaret Şirketinin Merkezinin Bulunduğu Yer Yetki

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2005/327 K:2005/4022 T:01.03.2005 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Borçlular aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde örnek 163 ödeme emrinin itiraz eden borçlu şirkete ilanen tebliğ edildiği Read more [...]

Ticaret Şirketlerinde Temsil

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2004/12344 K:2005/2158 T:03.03.2005 DAVADAN FERAGAT ŞİRKETİN TEMSİLİ İbraname ve protokol başlıklı belgeyi şirketi tek başına temsile yetkili olan kişi imzalamıştır. Ana sözleşmeye göre şirket adına taahhütte bulunma yetkisi ise yönetim kurulundadır. Davadan şirket adına feragat, şirket adına taahhüt anlamına geldiğinden ancak yönetim kurulu kararı ile mümkündür. 6762 s. TTK. m. 317 Taraflar arasındaki iflas Read more [...]

Şirketin Tüzel Kişiliği

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2004/14634 K:2005/3211 T:03.03.2005 2004 s. Yasa m. 67 4077 s. Yasa m. 3 6762 s. Yasa m. 21 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı, davalının kredi kullanmak suretiyle otomobil satın aldığını Read more [...]

Şirket Devri Durumundan Şirket Borçlarından Sorumluluk

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2005/2492 K:2005/6435 T:28.03.2005 6762 s. Yasa m. 152,451,452 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki müşteki vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : TTK'nın 152. maddesi hükmü; ""Bir ticaret şirketinin nev'inin diğer bir ticaret şirketi nev'ine çevrilmesi, kanunda aksine Read more [...]

Ticaret Hukuku İtirazın İptali

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2005/19-200 K:2005/210 T:30.03.2005 Taraflar arasındaki "itirazın iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir Asliye 1. Ticaret Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.02.2003 gün ve 2001/1134-2003/111 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 09.06.2004 gün ve 2003/11298-2004/6953 sayılı ilamı ile; (... Davacı vekili, müvekkili banka ile davalı Read more [...]

Ticaret Şirketlerinin Feshi

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/7310 K:2005/3782 T:18.04.2005 6762 s. Yasa m. 522 Taraflar arasında görülen davada Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 10.03.2004 tarih ve 2002/313-2004/49 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ata Durak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe Read more [...]