Kategori arşivi: Şirket Avukatı Ankara

Ticari Defterlerin Delil Olarak Kullanılması

T.C. YARGITAY 15. Hukuk Dairesi E:2005/990 K:2006/1241 T:06.03.2006 6762 s. Yasa m. 79,80,83 Hükmün temyizen tetkiki davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kâğıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Dava, eser sözleşmesinden doğan alacağın tahsili için yapılan icra takibine itiraz edilmesi üzerine itirazın iptali ve takibin devamı için acılmış olup, mahkemece davanın Read more [...]

Sözleşmenin Yeni Şartlara Uyarlanması

T.C. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi E:2006/4025 K:2006/8017 T:06.07.2006 Sözleşmenin Yeni Şartlara Uyarlanması Dürüstlük Kuralı Özet: Davacı idarenin talep ettiği kullanma bedeline ilişkin yönetmeliğin idare ile davalının sözleşmesinden sonraki bir tarihte yürürlüğe girdiğinden geçmişe uygulanması doğru değil ise de; sözleşmede belirtilen yatak kapasitesi ve kullanılan alan sonradan artırıldığından idare aleyhine ve şirket lehine dengeler bozulduğundan, Read more [...]

Sermaye Şirketlerinin Mal Edinimi

T.C. YARGITAY 14. Hukuk Dairesi E:2006/11139 K:2006/13720 T:23.11.2006 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN MAL EDİNİMİ 6762 s. Yasa m. 11 Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 21.8.2003 gününde verilen dilekçe ile tapu iptali ve tescil istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 6.12.2005 günlü hükmün Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten Read more [...]