Kategori arşivi: Şirket Avukatı Ankara

Şirket Haklarının Devredilmesi

Soru; Arkadaşlar, şimdi herhangi bir x şirketi yurt dışından ithalat yapmak, müşteri bulmak ve bu işlerin karşısında komisyonlarını alma karşılığında bir sözleşme imzalayan bir y şirketi var. Bu y şirketi, üzerindeki bu hakları anlaşma yaptığı x şirketinin izni ve bilgisi olmadan, herhangi ek bir sözleşme imzalamadan kendisindeki hakları başka bir şirkete devretme şansı var mı? Eğer yapılıyorsa bu işlemlerin adım adım neler olacağını bilen arkadaşlar Read more [...]

Şirketin Tüzel Kişiliği

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2004/14634 K:2005/3211 T:03.03.2005 2004 s. Yasa m. 67 4077 s. Yasa m. 3 6762 s. Yasa m. 21 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde taraflar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı, davalının kredi kullanmak suretiyle otomobil satın aldığını Read more [...]

Şirket Devri Durumundan Şirket Borçlarından Sorumluluk

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2005/2492 K:2005/6435 T:28.03.2005 6762 s. Yasa m. 152,451,452 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki müşteki vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : TTK'nın 152. maddesi hükmü; ""Bir ticaret şirketinin nev'inin diğer bir ticaret şirketi nev'ine çevrilmesi, kanunda aksine Read more [...]

Ticaret Hukuku İtirazın İptali

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2005/19-200 K:2005/210 T:30.03.2005 Taraflar arasındaki "itirazın iptali" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İzmir Asliye 1. Ticaret Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 28.02.2003 gün ve 2001/1134-2003/111 sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 09.06.2004 gün ve 2003/11298-2004/6953 sayılı ilamı ile; (... Davacı vekili, müvekkili banka ile davalı Read more [...]

Ticaret Şirketlerinin Feshi

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/7310 K:2005/3782 T:18.04.2005 6762 s. Yasa m. 522 Taraflar arasında görülen davada Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 10.03.2004 tarih ve 2002/313-2004/49 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ata Durak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe Read more [...]

Şirket Ortaklarının Sorumluluğu

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2005/21-370 K:2005/302 T:22.06.2005 1479 s. Yasa m. 24 506 s. Yasa m. 3 Taraflar arasındaki "tespit-iptal" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Ankara 6.İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 5.11.2003 gün ve 2002/632 E. 2003/1075 K. sayılı kararın incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21.Hukuk Dairesinin 5.4.2004 gün ve 2003/11730 E. 3258 K. sayılı ilamı ile; ( ...Dava, Eylül/2001 Read more [...]

Ticari İş

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/7706 K:2005/7124 T:04.07.2005 Taraflar arasında görülen davada S. Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'nce verilen 23.05.2002 tarih ve 2000/685 - 2002/305 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Berkant Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma Read more [...]

Tanınmış ve Toplumda Tanınmışlık Düzeyine Ulaşmış Markalar

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2005/11-476 K:2005/483 T:21.09.2005 MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ TALEBİ TANINMIŞ MARKA KÖTÜNİYET FARKLI MAL VE HİZMETLER BAKIMINDAN TANINMIŞ MARKA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE TANINMIŞ VEYA TOPLUMDA TANINMIŞLIK DÜZEYİNE ULAŞMIŞ MARKALAR 556 s. Khk. m. 7,8,42 DAVA : Taraflar arasındaki "markanın hükümsüzlüğü" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nce davanın kabulüne Read more [...]

Ticari İş

T.C. YARGITAY 7. Hukuk Dairesi E:2005/2845 K:2005/3950 T:13.12.2005 1086 s. Yasa m. 83 2004 s. Yasa m. 67 3095 s. Yasa m. 2 818 s. Yasa m. 55 Davacı taraf, davalı şirketin köprü yapımı sırasında harcadığı elektrik bedelinden kaynaklanan alacaklarının tahsili için Devrek İcra Müdürlüğü'nün 2001/658 sayılı dosyası ile icra takibi yaptıklarını, davalının haksız ve kötü niyetli olarak takibe itiraz etmesi üzerine davalı borçlu hakkında başlatılan Read more [...]

Ticari Faiz

T.C. YARGITAY 19. Hukuk Dairesi E:2005/4232 K:2005/12806 T:20.12.2005 2004 s. Yasa m. 67 Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Dava, satıştan kaynaklanan alacağın tahsili için girişilen icra takibine yönelik itirazın iptali ve icra Read more [...]