Aylık arşivler: Şubat 2013

Şirket Birleşmesi

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2008/56 K:2008/6260 T:07.05.2008 Şirket Birleşmesi Külli Halefiyet Özet Şirket hisselerinin devri veya şirketlerin birleşmesi halinde, öncekişirketin aktif ve pasifleri tümü ile yeni şirkete geçer. Kayden iki ayrı tüzel kişiliğin olması fiili birleşme karşısında bir şey ifade etmez. Ticari işletmelerde devamlılık esas olduğundan, sonraki öncekinin devamı niteliğindedir. Külli halefiyet gereği sonradan ticari işletmeyi Read more [...]

Ticari Dava Rekabet Yasağı

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/9-517 K:2008/566 T:22.09.2008 Rekabet Yasağı Cezai Şart Ticari Dava İş Bölümü Özet İş Kanunu kapsamında işçi sayılan kişinin, rekabet yasağı sözleşmesini ihlali nedeniyle açılan cezai şartın tahsiline ilişkin davada, iş mahkemesinin görevli olduğu kabul edilmelidir. Rekabet etmeme taahhüdü, ancak işçinin, işverenin müşteri çevresine veya iş ve üretim sırlarına ait bilgileri kullanarak işverene önemli Read more [...]

Ticaret Hukukunda Haksız Rekabet

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/11-744 K:2011/57 T:06.04.2011 Marka Hakkına Tecavüz Haksız Rekabetin Tespiti ve Önlenmesi Özet Ambalaj yoluyla haksız rekabet iddiası ile marka hakkına tecavüz ve haksız rekabetin tespit ve men'i istemli davada, uyuşmazlığın çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektirdiğinden HUMK 275 ve devamı maddeleri uyarınca konusunda uzman bir bilirkişinin görüşü alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekir. 556 s. Read more [...]

Ticaret Unvanı

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2003/4976 K:2003/9376 T:14.10.2003 Taraflar arasınba görülen davada İzmir Asliye 1.HuKuk Mahkemesi'nce verilen 14.11.2002 Tarih ve 2002/570 / 2002/865 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı şirket vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildigi anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi M.Pınar Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, Read more [...]

Şirket İtibarının Korunması

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2003/6192 K:2004/1092 T:10.02.2004 818 s. Yasa m. 49 Taraflar arasında görülen davada Ankara Asliye 3.Ticaret Mahkemesi'nce verilen 13.12.2001 tarih ve 2000/503 - 2001/769 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Muktedir Lale tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe Read more [...]

Ticari Defterler

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/7571 K:2004/10055 T:19.10.2004 2004 s. Yasa m. 67 1086 s. Yasa m. 275 Taraflar arasında görülen davada İstanbul Asliye 6. Ticaret Mahkemesi'nce verilen 05.11.2002 tarih ve 1999/977-2002/1141 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ayşe Altun tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine Read more [...]

Ticari Davalar

T.C. YARGITAY 11. Hukuk Dairesi E:2004/1953 K:2004/11442 T:23.11.2004 6762 s. Yasa m. 321,542 Taraflar arasında görülen davada Adana Asliye 4.Hukuk Mahkemesi'nce verilen 31.12.2003 tarih ve 2003/324-2003/1211 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Deyiş Cesur tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe Read more [...]

Ticari Temerrüt Faizi

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2004/12376 K:2005/1681 T:07.02.2005 818 s. Yasa m. 101/son Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü: KARAR : Davacı, harfiyat ve taahhüt işleri ile iştigal etmek üzere davalı Hasan Büyükmertoğlu ile birlikte adi Read more [...]

Şirketlere Ait Web Sitesi

T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi E:2005/366 K:2005/1918 T:28.02.2005 Davacı A... Group Bilgisayar Elkt. San. Tic. Ltd. Şti. vekili Avukat S.Ç. tarafından, davalı O. A. aleyhine 8.7.2001 gününde verilen dilekçe ile manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 20.10.2004 günlü kararın Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik Read more [...]

Ticaret Şirketinin Merkezinin Bulunduğu Yer Yetki

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2005/327 K:2005/4022 T:01.03.2005 Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü: KARAR : Borçlular aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinde örnek 163 ödeme emrinin itiraz eden borçlu şirkete ilanen tebliğ edildiği Read more [...]